P. Francisco Stachlewski Sobrinho – 75 anos

Data: 28/07